Khóa học lập trình ROBOT - VISION

Có kiến thức, hiểu biết cách vận hành Robot an toàn 
Hiểu biết cách lựa chọn Robot 
Hiểu biết cách di chuyển Robot an toàn 
Biết đấu nối, setup Robot ABB với Controller IRC5 Compact hoàn chỉnh 
Biết sử dụng phần mềm lập trình Robot ABB: RobotStudio 
Biết cấu hình các tín hiệu I/O Robot ABB 
Lập trình Online, biết viết và chỉnh sửa chương trình (RAPID) cơ bản trên Controller IRC5 Compact
Xem thêm